Директни поръчки : 0884 648 378

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

 

Настоящите общи условия са унифицирани с насоките за „Общи условия за електронни магазини” на Комисия за защита на потребителите (КЗП) и Българска уеб асоциация (БУА)

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Orvibo Bulgaria предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина с интернет адрес: www.orvibo.bg. Тези условия, обвързват всички потребители/клиенти и се считат за приети от всеки потребител/клиент с факта на влизането му в сайта, с това си действие последният се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.orvibo.bg, съхранение на IP адреса на

потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.orvibo.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След кликане на бутона "Поръчай.", потребителите/клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в количката и/или кошницата им. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. Orvibo Bulgaria си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Orvibo Bulgaria уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя/клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, потребителят/клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

 

II. ДОСТАВКА, ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОРЪЧАНА И ДОСТАВЕНА СТОКА

7. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане и/или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Orvibo Bulgaria се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Orvibo Bulgaria не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

8. При доставката на стока с куриер, потребителят/клиентът или упълномощено от него лице следва внимателно да проверят следното:

- съответства ли поръчаното на предоставеното от куриера;

- има ли следи от повреди и удари, както и нарушена ли е цялостта на опаковката на стоката/те;

- цената, която клиентът следва да заплати, съответства ли на първоначално оферираната от Orvibo Bulgaria.

Всички несъответствия следва да бъдат докладвани незабавно на Orvibo Bulgaria, в противен случай доставената стока се счита за приета без забележки и потребителя/клиента дължи пълното заплащане на цената.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката потребителят/клиентът може да откаже получаване на стоката, за което трябва да се състави протокол подписан от потребителят/клиентът или упълномощено от него лице и куриера и/или представител на www.orvibo.bg.

Orvibo Bulgaria не носи отговорност за гаранционното обслужване на такива стоки.

В случаите, когато от Orvibo Bulgaria са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Orvibo Bulgaria не е

обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9. При предаване на стоката от представител на, потребителя/клиента или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от потребителя/клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и потребителят/клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на

доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Orvibo Bulgaria се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

10. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от потребителя/клиента стока и това не може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

 

III. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

11. Orvibo Bulgaria предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

 

IV. ЦЕНИ

12. Цените, посочени на сайта не включват опаковане и транспортиране до адреса за доставка. Транспортът до адрес на територията на старана се изчислява към момента на поръчката и съгласно методика за доставка. Цената на транспорта се определят от действащите към момента на поръчката тарифи на доставчиците и е съобразна с разстояние, цена на горивото и други критерии, като в случай че потребителя/клиента е избрал да ползва куриерски услуги, точната цената се посочва по време на извършване на самата поръчката и се добавя към крайната цена за доставка. Поръчки на стойност над 150 /сто и петдесет/ лева е безплатна. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

13. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.orvibo.bg.

14. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

15. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява Orvibo Bulgaria за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

16. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата: www.orvibo.bg.

17. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Orvibo Bulgaria се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от www.orvibo.bg услуги;

• да уведомява незабавно Orvibo Bulgaria за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети Orvibo Bulgaria и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.orvibo.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

18. Потребителят/клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА Orvibo Bulgaria

19. Orvibo Bulgaria няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

20. Orvibo Bulgaria има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.orvibo.bg.

21. Orvibo Bulgaria има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Orvibo Bulgaria да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. Orvibo Bulgaria не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.orvibo.bg.

22. Orvibo Bulgaria след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави или да предаде на куриер в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

23. Orvibo Bulgaria не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Orvibo Bulgaria във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Orvibo Bulgaria. Orvibo Bulgaria не носи отговорност за вреди причинени при/от употреба на продукти закупени от www.orvibo.bg, както и при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

24. Orvibo Bulgaria има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

25. Информацията по предходния член може да бъде използвана от Orvibo Bulgaria, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес support@orvibo.bg. Orvibo Bulgaria събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Orvibo Bulgaria ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

26. Orvibo Bulgaria не носи отговорност при настъпване на обстоятелства, които Orvibo Bulgaria не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Orvibo Bulgaria.

27. Orvibo Bulgaria има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

 

VII. ЛИЧНИ ДАННИ

28. Orvibo Bulgaria гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. Orvibo Bulgaria защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят/клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Orvibo Bulgaria може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

29. Orvibo Bulgaria се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Orvibo Bulgaria е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

VIII. ИЗМЕНЕНИЯ

30. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно, по всяко време, от Orvibo Bulgaria. Общите условия могат да се изменят и на основание промени в законодателството. Orvibo Bulgaria се задължава да уведоми потребителя/клиента за промените в Общите условия, като в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то Orvibo Bulgaria има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

 

IX. ТЕРМИНОЛОГИЯ

31. Под „Orvibo Bulgaria“ се има предвид запазената търговска марка и сайта www.orvibo.bg, които са собственост на „Хоум Дефинишън“ ООД.

32. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.orvibo.bg на своя компютър.

33. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

34. Интернет магазина www.orvibo.bg е собственост на Orvibo Bulgaria.

35. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Orvibo Bulgaria, съобразно българското законодателство.

36. Поръчките в сайта се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

37. Работното време за консултации и поръчки е от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Поръчаните продукти се доставят до три работни дни на посочения от вас адрес.

 

 

За връзка с нас:

„Хоум Дефинишън“ ООД

ЕИК: 203361883

ИМЕЙЛ: office@orvibo.bg

ТЕЛЕФОН: +359884648378

АДРЕС:гр. София, площад „Петко Р. Славейков“ No 6, ет. 2, офис 1

 

Последна актуализация: 10 февруари 2015 г.